Hanuman Chalisa in Tamil | ஹனுமான் சாலீஸா தமிழில்

Hanuman Chalisa in Tamil given below, You can also read Hanuman Chalisa in English, Hindi, Telugu, Kannada, Bengali and Hanuman Chalisa with Meaning in Hindi and English etc.

Hanuman Chalisa in Tamil | ஹனுமான் சாலீஸா தமிழில்

॥ தோ³ஹா ॥

hanuman chalisa lyrics in tamil
Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil

ஶ்ரீ கு³ரு சரண ஸரோஜ ரஜ
நிஜமன முகுர ஸுதா⁴ரி
வரணௌ ரகு⁴வர விமல யஶ
ஜோ தா³யக ப²லசாரி

பு³த்³தி⁴ஹீன தனு ஜானிகே
ஸுமிரௌ பவனகுமார
ப³ல பு³த்³தி⁴ வித்³யா தே³ஹு மோஹி
ஹரஹு கலேஶ விகார

॥ சௌபாஈ ॥

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞானகு³ணஸாக³ர ।
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக³ர ॥1॥

ராமதூ³த அதுலித ப³லதா⁴மா ।
அஞ்ஜனிபுத்ர பவனஸுத நாமா ॥2॥

மஹாவீர விக்ரம ப³ஜரங்கீ³ ।
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ³ ॥3॥

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா ।
கானந குண்ட³ல குஞ்சித கேஶா ॥4॥

ஹாத² வஜ்ர ஔரு த்⁴வஜா விராஜை ।
காந்தே⁴ மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ॥5॥

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீனந்த³ன ।
தேஜ ப்ரதாப மஹா ஜக³வந்த³ன ॥6॥

வித்³யாவான கு³ணீ அதிசாதுர ।
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ॥7॥

ப்ரபு⁴ சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா ।
ராம லக²ன ஸீதா மன ப³ஸியா ॥8॥

ஸூக்ஷ்மரூப த⁴ரி ஸியஹி தி³கா²வா ।
விகடரூப த⁴ரி லங்க ஜராவா ॥9॥

பீ⁴மரூப த⁴ரி அஸுர ஸம்ஹாரே ।
ராமசந்த்³ர கே காஜ ஸம்வாரே ॥10॥

லாய ஸஞ்ஜீவன லக²ன ஜியாயே ।
ஶ்ரீரகு⁴வீர ஹரஷி வுர லாயே ॥11॥

ரகு⁴பதி கீன்ஹீ ப³ஹுத ப³டா³யீ ।
தும மம ப்ரிய ப⁴ரத ஸம பா⁴யீ ॥12॥
[** பாட²பே⁴த³꞉ – கஹா ப⁴ரத ஸம தும ப்ரிய பா⁴யி **]

ஸஹஸ வத³ன தும்ஹரோ யஶ கா³வை ।
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட² லகா³வை ॥13॥

ஸனகாதி³க ப்³ரஹ்மாதி³ முனீஶா ।
நாரத³ ஶாரத³ ஸஹித அஹீஶா ॥14॥

யம குபே³ர தி³க³பால ஜஹா தே ।
கவி கோவித³ கஹி ஸகே கஹா தே ॥15॥

தும உபகார ஸுக்³ரீவஹி கீன்ஹா ।
ராம மிலாய ராஜ பத³ தீ³ன்ஹா ॥16॥

தும்ஹரோ மந்த்ர விபீ⁴ஷண மானா ।
லங்கேஶ்வர ப⁴ய ஸப³ ஜக³ ஜானா ॥17॥

யுக³ ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா⁴னூ ।
லீல்யோ தாஹி மது⁴ர ப²ல ஜானூ ॥18॥

ப்ரபு⁴ முத்³ரிகா மேலி முக² மாஹீ ।
ஜலதி⁴ லாங்கி⁴ க³யே அசரஜ நாஹீ ॥19॥

து³ர்க³ம காஜ ஜக³த கே ஜேதே ।
ஸுக³ம அனுக்³ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥20॥

ராம து³வாரே தும ரக²வாரே ।
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி³னு பைஸாரே ॥21॥

ஸப³ ஸுக² லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா ।
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட³ரனா ॥22॥

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை ।
தீனோ லோக ஹாங்க தே காம்பை ॥23॥

பூ⁴த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை ।
மஹாவீர ஜப³ நாம ஸுனாவை ॥24॥

நாஸை ரோக³ ஹரை ஸப³ பீரா ।
ஜபத நிரந்தர ஹனுமத வீரா ॥25॥

ஸங்கடஸே ஹனுமான சு²டா³வை ।
மன க்ரம வசன த்⁴யான ஜோ லாவை ॥26॥

ஸப³ பர ராம தபஸ்வீ ராஜா ।
தின கே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ॥27॥

ஔர மனோரத² ஜோ கோயீ லாவை ।
தாஸு அமித ஜீவன ப²ல பாவை ॥28॥ [** ஸோயி **]

சாரோ யுக³ ப்ரதாப தும்ஹாரா ।
ஹை பரஸித்³த⁴ ஜக³த உஜியாரா ॥29॥

ஸாது⁴ஸந்தகே தும ரக²வாரே ।
அஸுர நிகந்த³ன ராம து³லாரே ॥30॥

அஷ்ட ஸித்³தி⁴ நவ நிதி⁴ கே தா³தா ।
அஸவர தீ³ன்ஹ ஜானகீ மாதா ॥31॥

ராம ரஸாயன தும்ஹரே பாஸா ।
ஸதா³ ரஹோ ரகு⁴பதி கே தா³ஸா ॥32॥

தும்ஹரே ப⁴ஜன ராம கோ பாவை ।
ஜன்ம ஜன்ம கே து³க² பி³ஸராவை ॥33॥

அந்தகால ரகு⁴பதி புர ஜாயீ । [** ரகு⁴வர **]
ஜஹா ஜன்ம ஹரிப⁴க்த கஹாயீ ॥34॥ [** ஜன்மி **]

ஔர தே³வதா சித்த ந த⁴ரயீ ।
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வஸுக²கரயீ ॥35॥

ஸங்கட ஹரை மிடை ஸப³ பீரா ।
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப³லவீரா ॥36॥

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ³ஸாயீ ।
க்ருபா கரஹு கு³ரு தே³வ கீ நாயீ ॥37॥

யஹ ஶதவார பாட² கர ஜோயீ ।
சூ²டஹி ப³ந்தி³ மஹாஸுக² ஹோயீ ॥38॥

ஜோ யஹ படை⁴ ஹனுமான சாலீஸா ।
ஹோய ஸித்³தி⁴ ஸாகீ² கௌ³ரீஸா ॥39॥

துலஸீதா³ஸ ஸதா³ ஹரி சேரா ।
கீஜை நாத² ஹ்ருத³ய மஹ டே³ரா ॥40॥

॥ தோ³ஹா ॥

பவனதனய ஸங்கட ஹரண
மங்க³ள மூரதி ரூப
ராம லக²ன ஸீதா ஸஹித
ஹ்ருத³ய ப³ஸஹு ஸுர பூ⁴ப